McCain

Industry: Food; B2B / Office: Sofia

The Challenge

Design Board is McCain’s partner for more than 10 years. Our relationships have evolved over time, embracing new European markets that required the implementation of brand identity in all business materials.

Concept & Solution

We have developed strategies for more effective communication between products and businesses. We built McCain’s trademark and graphic style, combined with design solutions with impressive and appealing visions.

Realisation

Our brand knowledge and client commitment has taken us to the harmonisation of their sales tools across Europe, consisting of 7 ranges with 120 products, including printing and adaptation solutions.

View more or simply go back to all cases...

McCain

Индустрия: Храни; B2B / Офис:София

Предизвикателството

Дизайн Борд е партньор на Маккейн над 10 години. Нашите отношения се развиха във времето, като обхванаха нови европейски пазари, които изискваха имплементирането на нова идентичност на марката във всички материали за бизнеса.

Концепция и решение

Създадохме стратегии за по-ефективна комуникация межу продуктите и бизнеса. Изградихме търговската марка и графичния стил на Маккейн, съчетани с дизайн решения с впечатляващи и апетитни визии.

Реализация

Нашите познания за марката и ангажираността на клиента ни доведоха до въвеждането на техните инструменти за продажби в цяла Европа, състоящи се от 7 диапазона със 120 продукта, включително решения за печат и адаптация.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7