Индустрия: Мобилни приложения / Офис: София

Предизвикателството

Базирана на класическата приказка на Шарл Перо, това е игра от ново поколение, чиято концепция комбинира иновативна технология с традиционен пъзел, за да се осигури на потребителите интерактивно игрално изживяване. Няколко месеца след въвеждането на марката в България, нашият екип имаше задачата да адаптира опаковката на продукта за следващия голям пазар – Великобритания.

Концепция и решение

С новата графична концепция постигнахме по-минималистичен визуален израз на ключовите продуктови ползи. Основната ни цел беше постигнем балансиран дизайн, който да бъде привлекателен както за децата, така и за родителите в Обединеното кралство.

Axe and Martin Garrix display

Реализация

Дизайнът на опаковките беше приложим както за физическите, така и за онлайн магазините, в които брандът се разпространява.

View more or simply go back to all cases...

Industry: Mobile Apps / Office: Sofia

The Challenge

Based on the classic tale of Charles Pero, this is a new generation game whose concept combines innovative technology with a traditional puzzle to provide users with an interactive gaming experience. A few months after the introduction of the brand in Bulgaria, our team had the task of adapting the product packaging to the next major market – Great Britain.

Concept & Solution

With the new graphical concept we have achieved a more minimalistic visual expression of the key product benefits. Our main goal was to have a balanced design that would be attractive to both children and parents in the UK.

Axe and Martin Garrix display

Realisation

Packaging design was applicable to both physical and online stores in which the brand is distributed.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7