DEVIN
CRYSTAL LINE

Индустрия: Вода/ Офис: София

Предизвикателството

Основната цел на проекта за ре-дизайн на етикет беше преди всичко да се постигне визия, с която да се акцентира върху новата форма на бутилката и да се наблегне на премиалното излъчване на марката.

Концепция и решение

За целта Дизайн Борд създаде изчистен, минималистичен дизайн посредством графични елементи, които са в синхрон с формата на бутилката.

Реализация

В допълнение към работата, извършена по етикета, екипът ни реализира и професионалното продуктово заснемане на уникалната бутилка, както и разработи широк набор от комуникационни материали.

View more or simply go back to all cases...

DEVIN
CRYSTAL LINE

Industry: Water / Office: Sofia

The Challenge

The main goal of the label re-design project was first of all to achieve a vision to emphasize the new bottle shape and the premium feeling the brand gives.

Concept & Solution

For this purpose, Design Board has created a clean, minimalistic design using graphic elements that are in sync with the shape of the bottle.

Realisation

In addition to the work done on the label, our team has also developed the professional product photoshooting of the unique bottle, and has developed a wide range of communication materials.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7