Industry: Hot Drinks / Office: Sofia

The Challenge

Bioprograma needed a complete re-design of their two herbal teas with the main goal of improving brand positioning on the market.
The new vision had to be modern and evolutionary, while preserving the core values of the brand.

Concept & Solution

We created an entirely new concept that is in line with the growth of the world market, but still emphasize the spirit of the traditional, well-known Bulgarian product. We have made the new packaging to emphasize the feeling of nature and, above all, the herbal ingredients of the product.

Realisation

An entirely new packaging architecture that helped make the brand easy and recognizable, while the rich colors ensure excellent visibility on the shelf.

View more or simply go back to all cases...

Индустрия: Топли напитки / Офис: София

Предизвикателството

Биопрограма имаха нужда от цялостен ре-дизайн на двете си серии от билкови чайове, с основната цел да подобрят позиционирането на марката на пазара.
Новата визия трябваше да бъде модерна и еволюционна, като в същото време запази основните ценности на марката.

Концепция и решение

Създадохме една изцяло нова концепция, която да бъде в съответствие с нарастването на световния пазар, но все пак да подчертае духа на традиционния, добре познат български продукт.
Постарахме се новите опаковки да акцентират на усещането за природа и най-вече на билковите съставки на продукта.

Реализация

Една изцяло нова архитектура на опаковката, която спомогна за лесната разпознаваемост на марката и предлаганите от нея чаени видове, докато наситените цветове осигуриха изключително добра видимост на рафта.

View more or simply go back to all cases...

Asset 7